+36 (30) 394 9381

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az oldal üzemeltetője adatkezelőként: Tarján Krisztián Zsolt e.v.

Tarján Krisztián Zsolt e.v. a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja.

 

Az üzemeltető adatai:

Név: Tarján Krisztián Zsolt e.v.

Székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út 5., 8.em.26.

Tel: +36 30/394-9381

Web: www.tarjaningatlan.hu

Facebook: https://www.facebook.com/tarjaningatlan.hu

Adatvédelmi kapcsolattartó neve: Tarján Krisztián Zsolt

Adatvédelmi kapcsolattartó e-mail címe: tarjan.krisztian@tarjaningatlan.hu

 

 

 

I. Bevezetés

Tarján Krisztián Zsolt e.v., mint adatkezelő (Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

 • A GDPR, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

Tájékoztatóban használt kifejezéseket a Rendelet értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.

Alapvető fogalmak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; amelyből azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

II. JOGALAPOK Tarján Krisztián Zsolt e.v. ADATKEZELÉSE SORÁN

A személyes adatok Tarján Krisztián Zsolt e.v. általi felvétele és kezelése rendszerint az alábbi jogalapokon nyugszik:

 

Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás elrendeli (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.

Szintén ilyen törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az Adatkezelőtől megrendelt reklámmegjelenés körében.

Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén.

Egyes személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy, mert az ilyen szerződés megkötéséhez vezető folyamat során szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont).

Az Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön azon adatait, amelyek az ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez, ill. megkötéséhez szükségesek. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatait kezeli az Adatkezelő szerződés teljesítése érdekében. Ezen adatokat a szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez meg kell adnia. Amennyiben az adatokat Ön nem adja meg az Adatkezelőnek, akkor a szerződés nem jön létre, vagy a szerződés teljesítése megnehezül.

Az Adatkezelő honlapján közzétett álláshirdetésre történő jelentkezés során megadott adatok kezelése az Önnel kötendő, foglalkoztatásra irányuló szerződés megkötéséhez vezető folyamat (álláspályázatok elbírálása, szerződéskötés) során szükséges.

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése szükséges szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződéskötéshez vezető folyamat során.

Vannak olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont) kezel. Egyes személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával vagy vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot eladó/kiadó ingatlannal kapcsolatos tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja. Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével (hírlevél feliratkozás, ill. segítő szolgáltatások).

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat Tarján Krisztián Zsolt e.v. adott esetben akkor is kezelheti, ha az adatok kezelése saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont), de ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

 

III. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK

Az Adatkezelő többféle tevékenysége során, többféle célból kezel személyes adatokat. Az Adatkezelő alábbi tevékenységei során folytat adatkezelést:

 • Ingatlanközvetítési, értékbecslési tevékenység: Tarján Krisztián Zsolt e.v. megbízási szerződés vagy szolgáltatói szerződés alapján ingatlanközvetítői, ill. értékbecslési szolgáltatást nyújt.
 • Hirdetési szolgáltatás: az érintettek (eladók és bérbeadók) hirdetési megjelenést rendelhetnek meg Tarján Krisztián Zsolt e.v. honlapján az alábbi feltételekkel. Tarján Krisztián Zsolt e.v. honlapján nyilvánosságra hozza a megrendelt hirdetést. A hirdetés időtartama: amíg az érintett megrendelő a hirdetésfelvételi űrlapon azt kérte. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek.

A hirdetések URL-je: https://tarjaningatlan.hu/ingatlan-kereses/

 • Hírlevél szolgáltatás: Tarján Krisztián Zsolt e.v. honlapján hírlevél szolgáltatást nyújt, amelyet a szükséges adatok megadása mellett bárki igénybe vehet.
 • eDM levelek: az érintett kérése esetén Tarján Krisztián Zsolt e.v. a megjelölt e-mail címre közvetlen levelet küld, amelyben tájékoztatást ad Tarján Krisztián Zsolt e.v. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, más fontos információkról.
 • Segítő szolgáltatások: Tarján Krisztián Zsolt e.v. honlapján többféle, ingatlan-forgalmazással kapcsolatos segítő szolgáltatást nyújt, amelyeket az érintettek külön-külön használhatnak fel, ill. iratkozhatnak fel ezekre.  A hírlevelek és kalkulátorok egy részét a MIOSZ üzemelteti, adatkezelője a MIOSZ a Tarján Krisztián Zsolt e.v. adatfeldolgozóként jár el ezek esetében.

Segítő szolgáltatások: ingyenes hitelügyintézés, állami támogatások ismertetése, ügyfél-elégedettségi nyilatkozatok, ingatlanilleték kalkulátor, ingatlanadó kalkulátor (személyi jövedelemadó), energetikai tanúsítvány beszerzése, naplóértesítő információs rendszer

 • Statisztikai és értékesítési adatbázis képzése: Tarján Krisztián Zsolt e.v. belső nyilvántartás,  ingatlanpiaci elemzések készítése céljából, az értékesítés elősegítésére, ill. értékbecslés céljából statisztikai és értékesítési adatbázist készít az ingatlanok adataiból, továbbá a hirdetésekből és az eladással kapcsolatos adatokból.
 • Álláshirdetés: Tarján Krisztián Zsolt e.v. honlapján lehetőség van álláskeresőknek jelentkezni, amennyiben ez külön jelzésre kerül.

 

A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.

 

Érintett

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

A Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont

 

Pmtv. 7-9. §

Az adatrögzítéstől számított 8 évig

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)

családi és utónév, születési családi és utónév, lakcím,

telefonszám, e-mail cím

 

Az ingatlan következő adatai: eladó/bérbadó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), eladási ár/bérleti díj, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz.

Szükséghez képest az

az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.

Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése.

 

Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig.

 

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím, ingatlan helyrajzi száma, vételár

Az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése a szerződéskötéshez szükséges adatok okiratszerkesztő ügyvéd részére való továbbításával.

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)

Az ingatlan következő adatai: eladó/bérbeadó ingatlan címe (házszám nélkül)  és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár/bérleti díj, eladás/bérbeadás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz.

Szükséghez képest az

az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.

Az ingatlan adatainak statisztikai és értékesítési adatbázis képzés és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám.

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.

Ajánlattevő

Vevő/bérlő

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

A Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont

 

Pmtv. 7-9. §

Az adatrögzítéstől számított 8 évig

Ajánlattevő

Vevő/bérlő

családi és utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

Ajánlattevő

Vevő/bérlő

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím

Az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése a szerződéskötéshez szükséges adatok okiratszerkesztő ügyvéd részére való továbbításával.

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

Megtekintő

Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése (az ingatlan bemutatás megtörténtének rögzítse, a megtekintett ingatlannal kapcsolatban tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása)

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

Egyéb érdeklődő, vevőjelölt

Név; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk: ingatlan vételára/bérleti díja, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. építési telek területe

Tájékoztatás, érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az érdeklődőnek megfelelő ingatlan keresése, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása.

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, kivéve ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik (például kéri, hogy az adatkezelő az ingatlan keresést folytassa)

Hirdető

Név, lakcím/székhely, adószám (ha van)

 

 

 

 

Hirdetési szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő honlapján.

 

 

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont

 

Grtv. 5. §

 

A hirdetés közzétételétől számított 5 évig

 

 

Hirdető

Név, e-mail cím, telefonszám

Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet), ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség, irányár/bérleti díj, fényképfelvételek, hirdetés szövege.

Hirdetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó megrendelés teljesítése az Adatkezelő honlapján.

Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

Hirdető

Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet),  ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség, irányár, fényképfelvételek

Az ingatlan és a hirdetés adatait statisztikai és értékesítési adatbázis képzése és értékbecslés céljára használni.

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.

Hírlevél feliratkozó

Név, e-mail cím

Hírlevél szolgáltatás nyújtása

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Hírlevél szolgáltatásról való leiratkozásig (érintett által kért törlésig), vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig

eDM levél feliratkozó

Név, e-mail cím

Marketing célú tájékoztató levél küldése.

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

eDM levelekről való leiratkozásig (érintett által kért törlésig), vagy az eDM szolgáltatás megszűnéséig

Segítő szolgáltatás igénybe vevője

A szolgáltatás jellegétől függően: az ingatlan típusa, a vagyonszerzés módja, az ingatlan forgalmi értéke,

az eladás és a vásárlás éve, eladási és vásárlási ár, megszerzés költségei, értékesítés költségei, értéknövelő beruházások értéke,

név, havi nettó jövedelem, igényelt hitel összege, ingatlan vételára

e-mail cím, telefonszám

A honlapon nyújtott segítő szolgáltatások nyújtása, szükség esetén e-mailes vagy telefonos kapcsolatfelvétel, tájékoztatás.

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideig.

 

Hitelügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatás esetén: szolgáltatás teljesítéséig, de legfeljebb 5 évig, kivéve, ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik

Álláshirdetésre jelentkező

A jelentkezésben megadandó: név, e-mail cím, telefonszám.

 

A jelentkező által esetlegesen magadott: lakcím, születési hely, idő, anyja neve, iskolai végzettség, nyelvismeret, előző munkahely(ek).

Álláshely betöltése, amelynek keretében:

álláspályázatok értékelése, elbírálása, személyes állásinterjú egyeztetése, kiválasztott jelölttel szerződéskötés

Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont

(önkéntes hozzájárulás)

A jelentkezők adatait az Adatkezelő az álláshely betöltéséig kezeli

Energetikai tanúsítvány

Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet, ajtó)

 

Eladó családi és utónév, telefonszám, e-mail cím

 

Energetikai tanúsítvány készítéséhez az ingatlan adatainak és az eladó adatainak továbbítása energetikus részére.

 

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.

Napló értesítő

Az ingatlan következő adatai: eladó/bérbeadó ingatlan címe (házszám nélkül)  és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár/bérleti díj, eladás/bérbeadás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz.

Szükséghez képest az

az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki

 adatai.

Eladó családi és utónév, telefonszám, e-mail cím

 

Az eladó/bérbeadó tájékoztatására: az ingatlanközvetítés fontos lépéseit tartalmazó elektronikus napló értesítő küldése.

 

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.

 

A táblázatban használt fogalmak:

 

Ingatlan tulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.

Vevő, ajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett.

Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette

Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését eladási vagy vételi érdeklődés céljából, ill. aki az Adatkezelőnél ingatlankeresőként jelentkezik.

Hirdető: olyan érintett, aki Tarján Krisztián Zsolt e.v. hirdetési szolgáltatását igénybe veszi.

Hírlevél feliratkozó: olyan érintett, aki a honlapon működő hírlevél szolgáltatásra feliratkozott.

eDM levél feliratkozó: olyan érintett, aki Tarján Krisztián Zsolt e.v. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, már fontos információkról tájékoztató e-mailekre feliratkozott.

Segítő szolgáltatás igénybe vevője: olyan érintett, aki a honlapon működő valamely segítő szolgáltatást igénybe vette.

Álláshirdetésre jelentkező: a honlapon meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett. 

 

IV. ADATFELDOLGOZÓINK

A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek.        
A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a Webrakéta Kft. (székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fszt. 2.; telefon: +36 30/37-38-706, e-mail cím: info@webraketa.hu), illetve a VÁR-KÖZ Kft.  (Székhely: 1131 Budapest, Kucsma u.13-15. fszt. 50.; Telefon: 06 30 328 6789,  e-mail cí m : adatvedelem@lc.hu) végzi.

 

Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

Egyes ügynökeink, közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.

Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege, és a hiteligényléssel kapcsolatos, Ön által megadott további adatok továbbításra kerülnek a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet/közjegyzőt kívánja igénybe venni, akkor a szerződés előkészítéséhez szüksége adatok továbbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd/közjegyző részére az adásvételi/bérleti szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd/közjegyző nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 

V. STATISZTIKAI ADATBÁZIS KÉPZÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Tarján Krisztián Zsolt e.v. a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja. A MIOSZ kiemelt együttműködő szoftverfejlesztő- és szolgáltató partnere, back office és front office megoldások, valamint a statisztikai és értékesítési adatbázis képzés tekintetében a VÁR-KÖZ Kft.

A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében, valamint a megfelelőbb irányár-meghatározás és magas szintű értékbecslési szolgáltatás érdekében statisztikai és értékesítési célból a hirdetések és az ingatlanok adatait Tarján Krisztián Zsolt e.v. megosztja a MIOSZ-szal a VÁR-KÖZ Kft.-vel, és a MIOSZ együttműködő partnereivel. Hirdetés alatt kell érteni azt is, amikor az ingatlan hirdetője ingatlanközvetítésre irányuló szerződés nélkül – közvetlenül, saját tevékenysége útján - kizárólag a hirdetési felületet veszi igénybe.

A MIOSZ adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

https://www.miosz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

A VÁR-KÖZ Kft. adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

https://www.varkoz.hu/adatkezelesi-dokumentumok/az-ingatlaniroda-adatkezelesi-tajekoztatoja/var-koz-ingatlaniroda

 

A MIOSZ partereinek listája: http://miosz.lc.hu/partnerirodak/magyar-ingatlankozvetitok-orszagos-szovetsege

A fentiek alapján a MIOSZ és a VÁR-KÖZ Kft. részére statisztikai és értékesítési adatbázis képzés céljából az alábbi adatok kerülnek továbbításra: ingatlan elhelyezkedésére vonatkozóan: irányítószám, település/kerület, közterület neve, emelet; az épület szintjei; az ingatlan jellege (családi ház, társasház, telek), ingatlan fekvése (belterület, külterület); építési állapot; telek területe; belső terület (hasznos alapterület); szobaszám; építés módja (tégla, panel, vegyes, egyéb építési mód); komfortfokozat; fűtési mód; forgalomképesség értékelése (1-10); építés éve; ingatlan külső és belső állapota; alaprajz; ingatlanról készül fényképek; eladás időpontja; értékesítési vételár; extra felszereltség, tulajdonságok; hirdetés szövege.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem kerülnek továbbításra az ingatlan pontos címére vonatkozó adatok, így az ingatlan házszáma, ill. helyrajzi száma.

Az adattovábbítás címzettjeinek elérhetőségei:

Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége, székhely/levelezési cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., telefonszám: 06 30 485 5157, e-mail cím: titkarsag@miosz.hu

Vár-Köz Kft., székhely/levelezési cím: 1131 Budapest, Kucsma utca 13-15. fszt. 50., telefonszám: 06 30 328 6789, e-mail cím: adatkezeles@lc.hu

Az adattovábbítás címzettjei a továbbított adatokat kizárólag a fent megjelölt célból kezelhetik.

 

VI. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Meta (Facebook), Instagram, Twitter, Pinterest stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa.

Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 

Tarján Krisztián Zsolt e.v. – Facebook oldal

Az ingatlanközvetítői szolgáltatása népszerűsítése céljából, illetve az érdeklődőkkel és az ügyfelekkel/megbízókkal való kapcsolattartás céljából, valamint a megbízásába kerülő eladó- és kiadó ingatlanok hirdetése céljából Tarján Krisztián Zsolt e.v. saját Facebook oldalt tart fent.          

A szolgáltatással kapcsolatos facebook oldal elérhetősége:          
https://www.facebook.com/tarjaningatlan.hu/

Tarján Krisztián Zsolt e.v. ezennel tájékoztatja a https://tarjaningatlan.hu/ weboldal látogatóit, valamint a https://www.facebook.com/tarjaningatlan.hu/ facebook oldal látogatóit, illetve az ingatlanközvetítői szolgáltatás iránt érdeklődő személyeket, illetve ügyfeleit/megbízóit arról, hogy a Facebook-ra vonatkozó adatvédelmi/adatkezelési- és közösségi irányelvekről az alábbi linkeken tájékozódhatnak:


Adatkezelési szabályzat:

https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Cookie (Süti) tájékoztató és más adattárolási technológiák:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

A Facebook közösségi alapelvei:

https://www.facebook.com/communitystandards

 

Felhasználási feltételek:

https://www.facebook.com/terms/

 

Tájékoztatás vállalkozások számára:

https://www.facebook.com/business/gdpr

 

VII. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatainak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

 

VIII. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

A személyes adatok biztonságát Tarján Krisztián Zsolt e.v. a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.  Tarján Krisztián Zsolt e.v. kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.   


IX. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ön, mint érintett kérelmezheti Tarján Krisztián Zsolt e.v.-tól, mint Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, valamint nem érinti azon adatokat, amelynek kezelésére az Adatkezelő jogszabály alapján köteles vagy jogosult.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások  kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Adatkezelő adatvédelmi incidenst észlel, és az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja Tarján Krisztián Zsolt e.v.-hez (székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út 5., 8.em.26., telefonszám: +36 30/394-9381, e-mail: tarjan.krisztian@tarjaningatlan.hu). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

 

X. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ INGATLANT KERESŐ RÉSZÉRE

Tisztelt ingatlan kereső!

Tarján Krisztián Zsolt e.v. (székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út 5., 8.em.26., Tel.: +36 30/394-9381, E-mail cím: tarjan.krisztian@tarjaningatlan.hu, mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő) ezúton szeretném tájékoztatni az általam kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és az adatkezelés további jellemzőiről, továbbá az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. 

Ön, mint vásárolni/bérelni kívánó személy korábban megkereste az ingatlan-közvetítéssel foglalkozó ingatlanirodát, mint adatkezelőt, annak érdekében, hogy az Ön által megadott feltételeknek megfelelő ingatlant keressen, illetve ajánljon. Ezzel kapcsolatban Önt díjfizetési kötelezettség nem terheli. E megkeresés során Ön személyes adatokat is közölt az adatkezelővel, amelyek kezeléséről az adatkezelő ezúton tájékoztatja.

 

 1. A kezelt adatok köre: az adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli: név, lakcím (ha az érintett megadta), telefonszáma, email címe, és az érintett által a keresett ingatlanra vonatkozóan megadott adatok, paraméterek (különösen: ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. építési telek területe).
 2. Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelése az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (2016/679 EU Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a neki adott megbízásban foglalt ingatlanokat értékesítse/bérbe adja, és ennek érdekében az ingatlanra vevőt/bérlőt találjon, és ebből a célból az ingatlant kereső személyekkel kapcsolatba lépjen, a megbízója és a lehetséges vevő/bérlő közötti kapcsolatot létrehozza. Az adatkezelés joglapja kapcsán elvégzett érdekmérlegelési teszt jelen adatkezelési tájékoztatóban megismerhető.
 3. Adatkezelés célja: a fenti adatokat az adatkezelő abból a célból kezeli, hogy Önnek vásárlás/bérbevétel céljából az Ön által keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant keressen és ajánljon, és létrehozza az ingatlant eladni/bérbe adni kívánó és a vásárolni/bérbe venni kívánó érdeklődő kapcsolatát.
 4. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő az Ön adatait addig kezeli, amíg Ön nem jelzi az adatkezelő számára, hogy az ingatlan keresésével hagyjon fel, vagy az adatai törlését egyéb okból nem kéri. Egyéb esetekben az adatkezelő személyes adatait az adatrögzítéstől számított 5 éven belül automatikusan törli, kivéve, ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik (például kéri, hogy az adatkezelő az ingatlan keresést folytassa).
 5. Adatfeldolgozás: A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek.          
  A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a Webrakéta Kft. (székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fszt. 2.; telefon: +36 30/37-38-706, e-mail cím: info@webraketa.hu), illetve a VÁR-KÖZ Kft.  (Székhely: 1131 Budapest, Kucsma u.13-15. fszt. 50.; Telefon: 06 30 328 6789,  e-mail cí m : adatvedelem@lc.hu) végzi.

További információ: http://www.varkoz.hu/page/adatkezelesi_szabalyzat/

 1. Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az adatkelezőnél csak az adatkezelő vezetője, a cég tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.
 2. Adatok biztonsága: a személyes adatok biztonságát az adatkezelő a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.
 3. Az érintett jogai, jogorvoslat:

Ön, mint érintett kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

A fenti ügyekben kérelmét az adatkezelőhöz nyújthatja be (elérhetőség: tarjan.krisztian@tarjaningatlan.hu).

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Abban az esetben, ha az adatkezelő  Tarján Krisztián Zsolt e.v. ingatlankeresési és/vagy hitelügyintézési tevékenysége nem sérti az Ön érdekeit, nincs semmi teendője, biztonságosan kezeljük személyes adatait.

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT INGATLAN KERESŐ ÜGYFELEK ADATAINAK KEZELÉSÉHEZ

Tarján Krisztián Zsolt e.v. (székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út 5. 8.em.26., tel: +36 30/394-9381, e-mail: tarjan.krisztian@tarjaningatlan.hu),
mint adatkezelő  (továbbiakban: adatkezelő) ezúton tájékoztatom az ingatlan kereső érintetteket a személyes adataiknak az adatkezelő jogos érdekén alapuló (
2016/679 EU Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont) kezelése kapcsán elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményéről.

Az érdekmérlegelési tesztelvégzésének oka, hogy az adatkezelő a vele kapcsolatba lépett, eladó/kiadó ingatlant kereső személyek, érdeklődők adatait az adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli. E személyekkel az adatkezelő nincs szerződéses kapcsolatban. Az érdekmérlegelési teszt során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint az érintett személynek a súlyozás ellenpontját képező alapvető jogát, és a kettő összevetése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

Az érdekmérlegeléssel érintett személyes adatok: az ingatlant kereső érdeklődő neve, lakcíme(ha az érintett megadta), telefonszáma, email címe, és az érintett által a keresett ingatlanra vonatkozóan megadott adatok,paraméterek (különösen: ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma ill. építési telek területe).

Az adatkezelő ingatlaniroda az érintettek ingatlankereséssel kapcsolatos ingatlan keresési és személyes adatainak rögzítését, az érintett által önkéntesen megadott (telefonon keresztül, e-mailben vagy személyes elmondás alapján) paraméterek alapján rögzíti.

Az érdekmérlegelési tesz során vizsgált kérdések:

 • Az adatkezelő célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adatkezelése?

Az adatkezelő az ingatlanközvetítésre szóló szerződés teljesítése céljából létre kell hozza a megbízója és az ingatlan után érdeklődő vevő/bérlő kapcsolatát. Ennek során elengedhetetlen az ingatlant kereső személyek egyes személyes adatainak kezelése, mivel az adatkezelőnek be kell azonosítania az érdeklődőket, tudnia kell milyen ingatlant keresnek és tudnia kell kapcsolatot tartania velük.

 • Milyen jogos érdekből kezeli az adatkezelő az adatokat?

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a megbízójával kötött ingatlanközvetítésre szóló szerződést teljesítse, ennek során a megbízója és a potenciális vevő/bérelő közötti kapcsolatot létrehozza és ennek érdekében az ingatlan után érdeklődő személyt megkeresse, vele kapcsolatot tartson.

 • Mi az adatkezelés célja,milyen személyes adatok, meddig tartó adatkezelését igényli az adatkezelői jogos érdek?

Az adatkezelő az érdeklődők adatait abból a célból kezeli, hogy az érintettnek vásárlás/bérbevétel céljából az érintett által keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant keressen és ajánljon és létrehozza az ingatlant eladni/bérbe adni kívánó és a vásárolni/bérbe venni kívánó érdeklődő kapcsolatát.

Az adatkezelési célhoz szükséges az érdeklődő nevén túl a kapcsolattartási adatok (lakcím/ telefonszám/ email cím) és a keresett ingatlanra vonatkozó adatok tárolása, nyilvántartása.

Az adatkezelő jogos érdeke a személyes adatok kezelését annyi ideig igényli, amíg fennáll a lehetőség, hogy az érintett által keresett ingatlan feltételeinek megfelelő ingatlant tud találni az érintett érdeklődőnek.

 • Melyek az érintett személyek érdekei az adatkezelés vonatkozásában?

Az ingatlan kereső érintettnek érdeke, hogy olyan ingatlant találjon, ami az általa meghatározott feltételeknek megfelel. Ebben a tekintetben érdekei egybeesnek az adatkezelő érdekeivel, azaz hogy az ingatlant vásárolni/bérelni kívánó személyek és az eladni/bérbe adni kívánó személyek kapcsolata létrejöjjön.

Az érintettnek érdeke, hogy csak a cél eléréséhez szükséges adatait kezeljék, azaz olyan adatokat melyekkel lehetővé válik a vele való kapcsolattartás az ingatlan kereséssel, ajánlattal kapcsolatban, továbbá olyan adatait kezeljék, amely a keresett ingatlan feltételeit tartalmazza.

Az érintett érdeke, hogy az adatait korlátozott ideig kezeljék, mivel elképzelhető, hogy időközben már elállt a szándékától, vagy talált ingatlant, de nem tudott az adatkezelőnek jelezni, hogy adatai kezelését már nem kéri.

Az érintett érdeke, hogy az adatkezelő az adatait célhoz kötötten kezelje és az adatkezelési céltól eltérően ne kezelje az adatokat.

 • Arányos-e az érintett jogainak korlátozása az adatkezelő jogos érdeke miatt?

Az érintett jogos érdekének korlátozása arányos, mert egyrészt az adatkezelő és az érintett érdeklődő között érdekegyezés is van abban a tekintetben, hogy mindketten érdekeltek abban, hogy az adatkezelő az érdeklődő által megadott feltételeknek megfelelő ingatlant találjon, amelyhez a személyes adatok kezelése szükséges.

Az adatkezelő nem sérti meg a célhozkötöttség elvét, azaz csak a megfelelő ingatlan ajánlása, és a kapcsolattartás, ill. a kapcsolat létrehozása okán kezeli az adatokat, egyéb célból nem kezelheti azokat (nem küld pl. marketing célú leveleket az érdeklődőnek).

Az adatkezelő nem kezel olyan adatokat, amelyek nem szükségesek az adatkezelési célhoz. E tekintetben az érintett dönthet arról, hogy milyen elérhetőségeket ad meg, nem köteles valamennyi elérhetőségét közölni.

Az adatkezelő az arányosságot az adatkezelés időtartama tekintetében úgy biztosítja, hogy meghatároz egy határidőt, amelynek lejárta után az érintett érdeklődő adatait automatikusan törli, nem szükséges hozzá az érintett törlési kérelme. Az érintett természetesen kérheti, hogy az adatkezelő az adatkezelést folytassa e határidőn túl is.

Az adatkezelő biztosítja a fentieken túl is a 2016/679 EU Rendeletben foglalt érintetti jogok érvényesülését, ideértve különösen az adatkezelés elleni tiltakozás és törlés jogának érvényesülését, a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy kezelésének korlátozását.